REGULAMENT ELECTORAL 2014 pentru alegeri de comitet la bisericile locale si bisericile filiale

bistrita-alegeri-021Având în vedere că anul 2014 în Cultul Creștin Penticostal din România este an electoral, s-a făcut public Regulamentul electoral 2014 pentru alegerile de comitet la bisericile locale și bisericile filiale. 

În PREAMBUL se menționează că potrivit cu art. 9 din Statutul de organizare şi funcţionare, Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, are următoarele părți componente:

1. Biserica locală
2. Biserica filială
3. Comunitatea (Regională, Etnică sau Teritorială)
4. Institutul Teologic Penticostal şi alte unităţi de învăţământ de alt rang
5. Casa de pensii şi ajutoare a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui
Dumnezeu Apostolică din România.

I. ALEGERILE LA BISERICILE LOCALE ȘI BISERICILE FILIALE
Art. 1. Adunarea Generală a bisericii este alcătuită din toţi membrii care beneficiază de drepturi depline şi este statutară, dacă s-a anunțat cu cel puțin două săptămâni înainte, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 2. În cazuri de excepţie, acolo unde situaţia o impune, Adunarea Generală Electivă poate fi convocată şi coordonată de un delegat al Comunităţii.

Art. 3. Alegerile de comitet se fac o dată la 4 ani. Adunarea Generală a bisericii, poate acorda cu votul deschis a 2/3 din membrii prezenţi, cel mult un nou mandat comitetului în exerciţiu, la inițiativa pastorului.

Art. 4. Numărul membrilor în comitetul bisericii este decis de Adunarea Generală de la 3 la 11, în funcţie de numărul membrilor bisericii.

Art. 5. Pastorul coordonator şi pastorii asistenţi intră din oficiu în Comitetul Bisericii. Aceștia pot solicita personal reconfirmarea, sau comitetul poate iniția o astfel de solicitare, când situația o impune, caz în care este necesară aprobarea Adunării Generale pentru supunerea lor la votul de reconfirmare. Dacă întrunesc 50%+1 din voturile celor prezenți, se consideră reconfirmați. Solicitarea de reconfirmare a pastorilor trebuie transmisă în scris Comunităţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor.

Art. 6. Pastorii care sunt membrii ai bisericii dar au atribuții pastorale în alte biserici sau în alt sector, prezbiterii şi diaconii pot fi propuși pe lista de candidaturi pentru comitet. În cazul în care un slujitor ordinat nu obţine voturile pentru a fi ales în comitet, el poate fi folosit în lucrare la solicitarea conducerii bisericii.

Art. 7. Atunci când o biserică sau un grup de biserici solicită ordinarea unui slujitor membru în altă biserică, el trebuie să aibă acordul a 2/3 a Adunării Generale a bisericii unde este membru, sau să se transfere ca membru în biserica ce îl solicită.

Art. 8. Slujitorii ordinați în alte biserici din țară, sau în străinătate și care se înscriu ca membri într-o altă biserică, vor fi supuși votului de recunoaștere a ordinării sale de către biserică, dacă nevoia lucrării o cere, cu avizul Comunității, dar nu mai devreme de 1 an de la data înscrierii în biserică.

Art. 9. Propunerile de membri în comitetul bisericii se fac de către pastor sau de către pastor în colaborare cu o comisie de propuneri formată din credincioşi cu o experienţă deosebită în lucrare, propuşi de pastor şi aprobaţi de Adunarea Generală a bisericii.

Art. 10. Candidaţii propuşi pentru a fi aleşi în noul comitet trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă un caracter ales şi o înaltă ţinută morală şi spirituală;
b) să locuiască împreună cu soția şi să aibă o mărturie demnă în ce priveşte relaţia lor;
c) să aibă capacitatea şi disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredinţate
d) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Cultul Creştin Penticostal şi minim 2 ani în biserica locală.
e) să se fi achitat de toate îndatoririle ce decurg din calitatea de membru,
f) să nu fi fost sancţionat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave
(Conf. Statutului Cultului Penticostal art. 29 alin. 3 lit. c, d).

Art. 11. Procedura de alegeri va fi următoarea:
a) Alegerile vor fi conduse de pastorul bisericii sau, în cazuri de excepţie de delegatul Comunităţii;
b) Pastorul va propune alegerea unui secretar de zi care va întocmi Procesul Verbal al Adunării Generale Elective;
c) Pastorul va solicita propuneri pentru alegerea prin votul deschis al Adunării Generale, a unei comisii de numărarea voturilor;
d) Fiecare propunere de candidatură (făcută conform articolelor 9 și 10 din prezentul Regulament) va fi supusă votului deschis al Adunării Generale şi ea trebuie să întrunească jumătate plus unu, pentru a rămâne pe lista de candidaturi;
e) Alegerea membrilor comitetului se face prin vot secret, pe bază de buletin de vot validat de pastor cu ştampila bisericii;
f) Intrarea în comitet se face în ordinea descrescătoare a voturilor, până la completarea numărului stabilit de Adunarea Generală;
g) Acolo unde nu există pastor local, va fi ales conducătorul bisericii dintre membrii comitetului la propunerea pastorului de către Adunarea Generală, cu majoritate simplă, prin vot secret.
h) Noul comitet se retrage şi sub îndrumarea pastorului îşi desemnează funcţiile după cum urmează: secretar, casier, doi cenzori şi membri în comitet până la completarea numărului stabilit de Adunarea Generală. In cazuri de excepţie, casierul și cenzorii pot fi numiți şi din afara comitetului bisericii.

Art. 12. În cazul în care biserica are şi filiale, sub îndrumarea pastorului fiecare filială îşi va alege un conducător. El poate fi ajutat de alţi doi membri care se vor ocupa de administraţie, evidenţe şi finanţele filialei. Procedura de alegere va fi ca şi cea de la biserică.

Art. 13. Odată ales, noul Comitet de conducere va desemna şi delegatul sau delegaţii care vor participa la Adunarea Generală Electivă a Comunităţii conform normei de reprezentare stipulată în Art. 70 alin. 1, 2 şi 3 din Statutul Cultului Creştin Penticostal, după cum urmează:
(1) Adunarea Generală a Comunităţii Regionale se compune din toţi pastorii legitimaţi și cu responsabilități pastorale în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 200 de membri.
(2) Adunarea generală a Comunităţii Teritoriale se compune din toţi pastorii legitimaţi și cu responsabilități pastorale în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 50 de membri.
(3) Adunarea generală a Comunităţii Etnice se compune din toţi păstorii legitimaţi și cu responsabilități pastorale în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 25 de membri. Aceştia vor fi desemnaţi din cadrul comitetului nou ales şi cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.

Art. 14. Bisericile care au un număr mai mic de membri, se vor asocia sub îndrumarea pastorului şi îşi vor desemna delegatul lor la Adunarea Generală a Comunităţii.

Art. 15. După terminarea alegerilor, un exemplar din procesul verbal încheiat şi semnat de biroul de zi, se va înainta Comunităţii în termen de 15 zile, pentru evidenţă.

Art. 16. Contestaţiile se pot depune la Comunitate, în termen de 15 zile de la data alegerilor.

Art. 17. Perioada alegerilor la bisericile locale este în primele patru luni ale anului electoral.

Advertisements

One response to “REGULAMENT ELECTORAL 2014 pentru alegeri de comitet la bisericile locale si bisericile filiale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s